Placet Group oü üldtingimused (järelmaksuleping)

Ava järelmaksukalkulaator ➔ 

Placet Järelmaks - Võta maksmiseks rohkem aega!

Enam ei pea muretsema, et mõni oluline asi jääb ostmata!

Placet Järelmaks annab võimaluse maksta vajalike toodete ja teenuste eest osade kaupa endale sobivas tempos - nii ei pea tegema korraga suurt väljaminekut.

Ikka tuleb ette ootamatuid kulutusi, mille puhul ei ole aega oodata. Just sellises olukorras on mugav kasutada Placet järelmaksu, mis võimaldab osta vajalikke tooteid või teenuseid nii, et maksta saab osade kaupa kuni 72 kuud ning sissemakse on 0 €. Kõlab ju suurepäraselt!

Kogu protsess on kiire ja mugav- Placet järelmaksu taotluse täitmiseks kulub vaid mõni minut.

Järelmaksu teenust võib kasutada mistahes vabalt valitud toote või teenuse eest tasumiseks ning kauba saab kätte kohe pärast lepingu allkirjastamist!

Placet Järelmaksu eelised

  • Mugav taotlemine
  • Vastus mõne minutiga
  • Soodsad tingimused
  • Periood 1 kuni 72 kuud
  • Sissemakse 0%
  • 50 € - 15 000 €

MÕISTED
Intress – Ostja poolt krediidiandjale Järelmaksulepingu ja Maksegraafiku alusel makstav tasu krediidisumma kasutamise eest.
Iseteenindussüsteem – on krediidiandja kodulehel olev keskkond, mis võimaldab Ostjal kasutada krediidiandja teenuseid ja
vahetada teateid.
Järelmaksuleping – sidevahendite kaudu või kirjalikus vormis sõlmitud osamaksetega tasumise müügileping, koos kõigi
sõlmitavate lisadega (üldtingimused, põhitingimused, Maksegraafik).
Järelmaksulepingu üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad üldtingimused.
Kaup – Järelmaksulepingu esemeks olev asi või teenus.
Kauba maksumus – kauba hind koos käibemaksuga. Hinna sisse arvestatakse ka kulleri- või veokulud, kui Ostjat pole teatatud
teisiti.
Koduleht – on internetis aadressil https://www.laen.ee/ asuv krediidiandja veebileht ning krediidiandja teenustega seotud
Iseteenindussüsteem.
Krediidi kulukuse määr – krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana kasutusse võetud krediidisummast ja
mille väärtus on toodud järelmaksulepingus.
Krediidiandja – Placet Group OÜ, registrikood 11988910; aadress Fr. R.Kreutzwaldi 4, Tallinn, 10120.
Krediidisumma – Krediidiandja poolt Ostjale kauba omandamiseks võimaldatav tarbijakrediit (järelmaks), mille Ostja kohustub
tagastama/tasuma tagasimaksetena Järelmaksulepingus toodud tingimustel koos kõrvalkuludega Müüja asemel krediidiandjale.
Krediidi kogukulu – kõigi krediidi tagasimaksmiseks ning intressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete summa koos
käibemaksuga (Järelmaksulepingu sõlmimise aja seisuga).
Lepingutasu – tasu, mida Ostja kohustub krediidiandjale maksma vastavalt hinnakirjale Järelmaksulepingu ettevalmistamise,
sõlmimise ja/või muutmise eest. Krediidiandja hinnakiri on avaldatud kodulehel.
Maksegraafik – Ostja ja krediidiandja vahel Järelmaksulepingus kokkulepitud krediidisumma tagasimaksete kord, maksete
summad ja tasumise tähtajad. Maksegraafik on Järelmaksulepingu lahutamatu lisa.
Müüja – isik, kes müüb Ostjale kauba. Müüja on määratud Järelmaksulepingus.
Osamakse – vastavalt Maksegraafikule tasumisele kuuluv jääkmaksumuse igakuine tagasimakse, intressi,
Ostja (edaspidi Krediidisaaja) – isik, kes omandab Järelmaksulepingu alusel Müüjalt kauba ning kohustub selle eest tasuma
Järelmaksulepingus sätestatud tingimustel ja korras.
Rahalised kohustused – Järelmaksulepingu osamakse(d), intress, viivis, teenustasu ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud.
1. JÄRELMAKSULEPINGU SÕLMIMINE JA JÕUSTUMINE
1.1. Järelmaksulepingu alusel ning selles sätestatud tingimustel müüb Müüja Krediidisaajale kauba ning Krediidisaaja kohustub
selle eest tasuma krediidiandjale vastavalt Järelmaksulepingus sätestatud Maksegraafikule.
1.2. Järelmaksulepingu alusel Müüja poolt Krediidisaaja antavaks krediidiliigiks on järelmaks (tarbijakrediit asja omandamiseks
või teenuse osutamiseks).
1.3. Krediidisaaja võtab krediidisumma kasutusse tervikuna pärast Järelmaksulepingu sõlmimist.
1.4. Järelmaksulepingu sõlmimine toimub Krediidisaaja sooviavalduse alusel kas krediidiandja Iseteenindussüsteemi kaudu,
Müüja müügipunktis või Müüja elektroonilise kanali või muu sidevahendi kaudu.
1.5. Järelmaksulepingu võib sõlmida nii sidevahendite kaudu või kirjalikus kui ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Müüja kauba/teenuse kohas ostu/teenuse eest tasumiseks Järelmaksulepingu vormistamisel loetakse Järelmaksuleping
sõlmituks Krediidisaaja poolt selle allkirjastamise hetkest. Leping ei jõustu, kui Krediidisaaja on teinud lepingudokumentidele
muudatusi, jätnud nõuetekohaselt lepingudokumendid allkirjastamata või Müüjale täielikult tagastamata või need on Müüjale
tagasi jõudnud rikutuna või loetamatuna. Kui lepingudokumendid vormistatakse elektrooniliselt, loetakse leping sõlmituks
Krediidisaaja poolt Krediidiandja süsteemis Järelmaksu lepingu sõlmimise soovi kinnitamisel.
1.6. Krediidiandjal on õigus vastavalt krediidiandja üldtingimustes sätestatule lepingu üldtingimusi ja hinnakirja ühepoolselt
muuta. Lepingu põhitingimusi ja Maksegraafikut saab muuta vaid poolte kokkuleppega.
1.7. Järelmaksulepingu lahutamatuteks osadeks on Lepingu üldtingimused, Maksegraafik(ud), Lepingu põhitingimused, Lepingu
täiendused, muudatused ja lisad. Lepingu üldtingimused kehtivad ulatuses, milles need ei ole vastuolus Põhitingimustega.
Eritingimuste ja üldtingimuste vastuolu korral kohaldatakse Eritingimustes kokkulepitud tingimusi.
2. KAUBA MÜÜK JA ÜLEADMINE
2.1. Müüja annab kauba Krediidisaajale üle kohe pärast Järelmaksulepingu sõlmimist Müüja asukohas, sidevahendite kaudu
sõlmitud Järelmaksulepingu puhul vastavalt kokkuleppele kas Müüja või Krediidisaaja asukohas või muus kokkulepitud
kohas. Koos kaubaga annab Müüja Krediidisaaja üle kauba juurde kuuluvad dokumendid ja kasutusjuhised ning muud
päraldised ning teavitab vajadusel Krediidisaaja täiendavalt kauba sihtotstarbelisest kasutamisest. Kui Müüja annab kaubale
garantii, annab Müüja Krediidisaajale täiendavalt üle ka garantiidokumendid ja -tingimused.
2.2. Kauba Krediidisaajale üleandmise hetkest vastutab Krediidisaaja kauba korrashoiu ja säilimise tagamise ja heaperemeheliku
kasutamise eest ning kannab kõik kauba korrashoiu, säilimise ja kasutamisega seotud kulud ning riisiko.
2.3. Kauba vastuvõtmisel on Krediidisaaja kohustatud koheselt kaupa kontrollima kauba vastavuse ning ilmsete puuduste
väljaselgitamise eesmärgil.
2.4. Krediidisaaja kohustub tagama Kauba säilimise kogu Lepingu kehtivuse jooksul kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste
kohase täitmiseni seisundis, milles see oli Kauba Krediidisaaja üleandmise hetkel, arvestades Kauba sihtotstarbelisest
kasutamisest tingitud loomulikku ja tavapärast kulumist.
2.5. Kauba omandiõigus läheb Krediidisaajale üle pärast viimase osamakse ja kõigi muude Järelmaksulepingu alusel tasumisele
kuuluvate maksete tasumist (omandireservatsioon), v.a Järelmaksulepingu üldtingimuste punktis 2.7 nimetatud juhtudel.
Makse loetakse tasutuks alates vastava summa laekumisest krediidiandja pangakontole.
2.6. Krediidisaajal ei ole õigust Lepingu kehtivuse ajal Kaupa võõrandada ega mis tahes muul viisil käsutada, sh pantida või
koormata mis tahes muude kolmandate isikute õigustega.
2.7. Järelmaksulepingu üldtingimuste punkti 2 ei kohaldata kaubale, mille objektiks on teenus selles osas, milles see ei ole
olemuslikult võimalik.
3. LAENUSUMMA TAGASTAMINE JA INTRESSI TASUMINE
3.1. Krediidisaaja kohustub tasuma Järelmaksulepingu osamakseid ja intressi vastavalt Järelmaksulepingule lisatud
Maksegraafikule selles ettenähtud tähtaegadel ja suuruses. Makse peab olema krediidiandjale laekunud hiljemalt
Maksegraafikus sätestatud kuupäevaks. Krediidisaaja on kohustatud ise jälgima, et kõik Järelmaksulepingu järgsed
Krediidisaajakohustused saaksid täidetud Järelmaksulepingus sätestatud nõuete kohaselt.
3.2. Krediidisaaja kohustub maksma tasumisele kuuluvaid makseid ka juhul, kui kaup on pärast Krediidisaajale üleandmist (kuid
enne viimase osamakse tasumist) hävinud, kahjustunud või kaotsi läinud, sõltumata sellest, kas Krediidisaaja vastutab kauba
hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest või mitte.
3.3. Järelmaksulepingu täitmise käigus kui Krediidisaaja on teinud maksed, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud
kohustuste täitmiseks, loetakse krediidiandjale laekunud summade arvelt esmalt tasutuks võla sissenõudmisega seotud kulud,
seejärel võlgnetav Järelmaksu summa põhiosa, kolmandas järjekorras intressid, seejärel viivised ja kõige viimases järjekorras
kulud muude kohustuste katteks.
3.4. Krediidiandja ei või keelduda osaliste maksete vastuvõtmisest.
3.5. Intressi arvestamisel lähtub krediidiandja tegelikust päevade arvust kalendrikuus ja 360-päevasest aastast. Krediidisaaja tasub
intressi krediidiandjale tagasi maksmata Järelmaksu summalt lepingujärgse intressimäära alusel. Krediidiandja alustab intressi
arvestamist Järelmaksu lepingu sõlmimise päevast alates.
4. ENNETÄHTAEGNE TÄITMINE
4.1. Krediidisaajal on õigust täita Järelmaksulepingust tulenevad kohustused krediidiandjale osaliselt või täielikult ennetähtaegselt.
Ennetähtaegsest tagastamise soovist tuleb teavitada krediidiandjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kirjalikus
avalduses peab Krediidisaaja krediidiandja rekvisiite kasutades selgelt ja arusaadavalt väljendama vastavat tahet ning näitama
ära summa, mida ta soovib ennetähtaegselt tasuda ning samuti ennetähtaegse täitmise päeva.
4.2. Kui Krediidisaaja teavitab krediidiandjat soovist Järelmaksulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt, esitab
krediidiandja viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast püsival andmekandjal ennetähtaegse tagasimaksmise
võimaluse kaalumiseks vajaliku teabe.
4.3. Kui punktis 4.1. nimetatud tahteavaldust krediidiandjale esitatud ei ole, loetakse Krediidisaaja poolt ennetähtaegselt tasutud
summad ettemaksuks, mille arvel täidetakse Järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi nende sissenõutavaks muutumise
korral.
4.4. Järelmaksulepingu osalise ennetähtaegse täitmise korral on Krediidisaaja kohustatud 7 kalendripäeva jooksul, arvates
osaliseks ennetähtaegseks täitmiseks makse tegemisest sõlmima krediidiandjaga kokkuleppe uue Maksegraafiku
kinnitamiseks. Juhul, kui Krediidisaaja ei täida eelnimetatud kohustust, on krediidiandjal õigus koostada uus Maksegraafik
ühepoolselt, lähtuvalt Järelmaksulepingu tähtajast, Järelmaksulepingus kokkulepitud intressimäärast ning tagastamata
Järelmaksu summast. Krediidiandja esitab ühepoolselt koostatud Maksegraafiku Krediidisaajale e-posti või posti teel ning
Krediidisaajal kohustub seda järgima.
4.5. Krediidandjal on õigus nõuda hüvitist 1% ulatuses ennetähtaegselt tagastatud Järelmaksusummalt juhul, kui ennetähtaegse
tagasimakse ja Järelmaksulepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta ning 0,5% ulatuses ennetähtaegselt
tagastatud Järelmaksu summalt juhul, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise vaheline periood on alla ühe
aasta.
4.6. Pooled lepivad kokku, et krediidiandjal on õigus lugeda punktis 4.5. nimetatud hüvitis krediidiandjale osaliselt või täielikult
tasutuks Krediidisaajal poolt Järelmaksulepingust tulenevate kohustuste ennetähtaegse täitmise tasutud summa arvelt.
5. LEPINGUST TAGANEMINE
5.1. Krediidisaajal on õigus Järelmaksulepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
5.2. Kui Krediidisaaja soovib Järelmaksulepingust taganeda, peab ta 14 kalendripäeva jooksul Järelmaksulepingu sõlmimisest
esitama krediidiandjale kirjaliku taganemisavalduse. Taganemisavalduses peab olema märgitud Krediidisaajal nimi,
isikukood, Järelmaksulepingu number, avalduse koostamise kuupäev ja Krediidisaaja allkiri.
5.3. Kui Krediidisaaja kasutab Järelmaksulepingust taganemise õigust, peab ta tagastama krediidiandjale Järelmaksu summa ja
tasuma maksmise kuupäevaks kogunenud intressi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul
taganemisavalduse esitamise päevast. Vastasel korral loetakse, et Krediidisaajal ei ole Järelmaksulepingust taganenud.
5.4. Järelmaksulepingust taganemisel on Krediidisaaja õigus taganeda ka Järelmaksulepinguga seotud müügilepingust, avaldades
vastavat soovi taganemisavalduses Müüjale. Sel juhul on Krediidisaaja kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14
päeva jooksul (kui seadusest ei tulene pikemat tähtaega) taganemisavalduse esitamisest tagastama Müüjale müügilepingu
eseme (selle võimatuse korral hüvitama müügihinna rahas) ning viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul
taganemisavalduse esitamisest tasuma Järelmaksusummalt taganemisavalduse esitamiseni arvestatud Järelmaksu intressi (v.a
sidevahendi teel sõlmitud müügilepingust taganemisel).
5.5. Krediidisaaja kohustub müügilepingu eseme tagastamisel järgima Müüja tingimusi, kusjuures müügilepingu ese peab olema
samasuguses seisukorras kui müügilepingu sõlmimisel.
6. INFORMEERIMINE
6.1. Krediidisaaja on kohustatud võimaldama krediidiandjal kuni Järelmaksulepingust tulenevate maksekohustuste täieliku
täitmiseni kontrollida laenusaaja majanduslikku olukorda, et hinnata Krediidisaaja poolt esitatud andmete tõepärasust, tema
krediidivõimelisust ja lepinguliste maksekohustuste täitmise reaalsust.
6.2. Krediidisaaja on kohustatud hiljemalt 5 päeva jooksul informeerima krediidiandjat:
6.2.1. kui muutuvad laenusaaja kontaktandmed;
6.2.2. igast olukorrast, mis vähendab või võib vähendada Krediidisaaja krediidivõimelisust;
6.2.3. olemasolevatest või võimalikest raskustest lepingust tulenevate kohustuste täitmisel;
6.2.4. igast asjaolust, mis halvendab või võib halvendada Krediidisaaja majanduslikku olukorda tulevikus;
6.2.5. igast Krediidisaaja poolt algatatud või tema vastu suunatud vahekohtu-, kohtu-, pankroti- ja/või täitemenetlusest, kui see
võiks halvendada Krediidisaaja majanduslikku olukorda;
6.2.6. kui Krediidisaaja on võtnud täiendavalt laenu- ja/või muu rahalise kohustuse kolmanda isiku ees. Laenukohustusena
käsitatakse kohustusi, mis on tekkinud laenamise, liisingu, Järelmaksu või tagatistehingute (sh käendamise) tulemusena.
7. LEPINGU RIKKUMISE TAGAJÄRJED JA LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
7.1. Kui Krediidisaaja ei täida Järelmaksulepingu alusel tulenevaid kohustusi tähtaegselt, siis on krediidiandjal õigus nõuda
Krediidisaajalt viivist võlaõigusseaduse § 113 lg 1 kolmandas lauses nimetatud intressimäärast lähtuvalt ja/või kui muutuvad
muud viivisemäära reguleerivad seaduse sätted, siis on krediidiandjal õigus nõuda Krediidisaajalt viivist seaduses lubatud
maksimaalses määras.
7.2. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja
maksmisega viivitatud päevade arvust. Viivise arvestamine algab Järelmaksu osamakse tagastamise tähtpäevale järgneval
päeval ja lõpeb tähtaegselt tegemata makse tegemise päeval.
7.3. Viivise tasumine ei vabasta Krediidisaajat kohustuse täitmisest. Lisaks on Krediidisaaja kohustatud krediidiandjale
viivitamatult hüvitama Krediidisaaja poolt Järelmaksulepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmise tõttu
krediidiandjale tekkinud kulutused pärast Krediidisaaja poolt vastava kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis nõude
esitamist.
7.4. Kui Krediidisaaja ei täida Järelmaksulepingust tulenevaid kohustusi kohaselt ja sellest tulenevalt saadab krediidiandja
Krediidisaajale kirjaliku teate lepingu rikkumise kohta, on krediidiandjal õigus nõuda võlgnevuse sissenõudmisega seotud
kulu vastavalt krediidiandja hinnakirjale ja võlaõigusseaduses § 1132 sätestatule.
7.5. Lisaks punktides 7.1. ja 7.4. nimetatud tagajärgedele võib Järelmaksulepingu osamaksetega viivitamine kaasa tuua
Krediidisaaja kohta andmete avaldamise maksehäireregistrites ja halvendada Krediidisaaja võimalusi saada laenu tulevikus.
7.6. Kui Krediidisaaja ei täida järelmaksulepingu üldtingimuste punktis 6 toodud informeerimiskohustust, on Krediidisaaja
kohustatud tasuma krediidiandjale leppetrahvi 5% rikkumise hetkeks tagastama Järelmaksu summa põhiosalt.
7.7. Müüjapoolse Järelmaksulepingu muutmise rikkumise korral võib Krediidisaaja kasutada õigusaktides sätestatud
õiguskaitsevahendeid. Müüjapoolse rikkumise tõttu ei või Krediidisaaja enda poolse kohustuse täitmisest krediidiandjale
keelduda, välja arvatatud Järelmaksulepingus ja õigusaktides imperatiivselt sätestatud juhul.
7.8. Krediidiandjal on õigus Järelmaksuleping ühepoolselt üles öelda ning nõuda rahaliste kohustuste kohest tagastamist või
tasumist, teates sellest Krediidisaajale kirjalikult, kui:
7.8.1. ilmneb, et Krediidisaaja on esitanud krediidiandjale eksitavaid või valeandmeid, mis olid aluseks Järelmaksu andmise
otsustamisel või Järelmaksulepingu tingimuste määramisel;
7.8.2. Krediidisaaja on rikkunud Järelmaksulepingu üldtingimuste punktis 6 toodud informeerimiskohustust või muud
Krediidisaaja ja krediidiandja vahel sõlmitud lepingut ning rikkumist ei ole heastatud krediidiandja antud täiendava
tähtaja jooksul;
7.8.3. Krediidisaaja majanduslik olukord halveneb, sh kui Krediidisaaja suhtes on algatatud täite- või pankrotimenetlus;
7.8.4. Krediidisaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt 3 üksteisele järgneva Maksegraafikus näidatud maksega, ning
krediidiandja on andnud Krediidisaajale vähemalt 2 nädala pikkuse täiendava tähtaja võlgnetava summa tasumiseks koos
hoiatusega, et krediidiandja ütleb selle tähtaja jooksul võla tasumata jätmise korral Järelmaksulepingu üles ja nõuab kogu
võla kohest tasumist, ning kui Krediidisaaja ei ole krediidiandja hoiatuses märgitud tähtaja jooksul võlgnevust tasunud;
7.8.5. Krediidisaaja ei täida Järelmaksulepingust tulenevaid muid olulisi kohustusi;
7.8.6. esineb muu õigusaktidest tulenev erakorralise ülesütlemise alus.
7.9. Järelmaksulepingu ülesütlemisel on Krediidisaaja kohustatud tasuma punktis 7.8. toodud juhtudel kõik maksed 7 päeva
jooksul pärast krediidiandjalt vastavasisulise teatise saamist.
8. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
8.1. Järelmaksuleping jõustub sõlmimise hetkest ja lõpeb kõike Järelmaksulepingust tulenevate kohustuste täitmisega.
8.2. Krediidiandja võib teha ühepoolselt muudatusi hinnakirjas, sellest Krediidisaajat kodulehe kaudu teavitades.
8.3. Krediidiandjal on õigus muuta ühepoolselt Järelmaksulepingu üldtingimusi, tulenevalt muudatustest õigusaktides,
kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel.
Krediidiandja avaldab uued üldtingimused oma kodulehel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist.
8.4. Uute Järelmaksulepingu üldtingimustega mittenõustamisel on Krediidisaajal õigus järelmaksuleping koheselt üles öelda,
teatades sellest kirjalikult krediidiandjale.
8.5. Järelmaksulepingu põhitingimusi ja Maksegraafikut saab muuta vaid poolte kokkuleppega, mis on vormistatud iseseisva
õigusdokumendina vähemalt kirjalikult taas esitavas vormis. Poolte allkirjadega kirjavahetus ei muuda Järelmaksulepingut.
8.6. Järelmaksulepingust taganemine või Järelmaksulepingu ülesütlemine ei vabasta Krediidisaajat rahaliste kohustuste täitmisest,
mis on tekkinud Järelmaksulepingu alusel enne Järelmaksulepingust taganemist või Järelmaksulepingu ülesütlemist.
8.7. Järelmaksulepingu muudatused ja täiendused jõustuvad mõlema poole poolt vastava kokkulepe sõlmimise hetkest, kui pooled
ei ole kokku leppinud teisiti.
9. LISATEENUSED
9.1. Krediidisaajal on õigus taotleda lisateenuse (maksepuhkus ehk pikendamine, Maksegraafiku muutmine) võimaldamist,
esitades krediidiandjale vastavasisulise taotluse järgides kodulehel toodud lisateenusele ettenähtud juhiseid ja nõudeid ning
nõustudes lisateenusega seotud eritingimustega. Lisateenuse taotluse rahuldamise korral sõlmivad pooled Järelmaksulepingu
lisa.
9.2. Lisateenuse kasutamise tagajärjel võivad muutuda Järelmaksulepingu põhitingimused (nt intress, krediidi kulukuse määr jne).
9.3. Lisateenuse kasutamise kokkulepe on Järelmaksulepingu tingimuste muutmine, mille eest tuleb Krediidisaajal tasuda
teenustasu vastavalt krediidiandja kehtivale hinnakirjale.
10. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
10.1. Kõik Järelmaksulepinguga seoses tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
10.2. Järelmaksulepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti
(asukoht Rahukohtu 2, 10130 Tallinn) tarbijakaebuste lahendamise komisjoni poole, esitades selleks avalduse
Tarbijakaitseseaduse sätete kohaselt.
10.3. Kokkuleppele mittejõudmisel või Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste lahendamise komisjoni otsusega mittenõustumisel
kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtus. Kohtuks, milles vaidlused lahendatakse on Harju Maakohus, kuhu ainsana võib
tsiviilasja lahendamiseks pöörduda. Juhul kui Krediidisaaja asub pärast lepingu sõlmimist elama välisriiki või Krediidisaaja
elukoht ei ole hagi esitamisel teada, kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus.
10.4. Järelmaksulepinguga seotud vaidluste lahendamisel kuulub kohaldamisele Eesti õigus.
10.5. Pädevaks järelevalveasutuseks on Finantsinspektsioon, asukoht Sakala 4, 15030 Tallinn.
11. NÕUETE LOOVUTAMINE JA PANTIMINE
11.1. Krediidisaaja kinnitab, et on teadlik krediidiandja seadusest tulenevast õigusest loovutada või pantida Järelmaksulepingust
tulenevat Krediidisaaja vastu suunatud nõuet (edaspidi nimetatud pandi ese) oma võlausaldajale. Krediidiandja on
Järelmaksulepingust tuleneva nõude pantinud oma võlausaldajale ning Krediidisaaja kinnitab, et on nimetatud pantimisest teadlik.
Krediidiandja võlausaldajal on seaduses ja krediidiandjaga sõlmitud pandilepingus sätestatud juhtudel õigus pandi ese müüa või
nõuda Krediidisaajaga sõlmitud lepingu täitmist enda kasuks.
12. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KONFIDENTSIAALSUS
12.1. Pooled käsitlevad Järelmaksulepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, Järelmaksulepinguga seoses tulevikus
sõlmitavaid tehinguid, taotlusi ning muid Järelmaksulepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konfidentsiaalsetena.
12.2. Järelmaksulepinguga seotud isikutel on keelatud avaldada konfidentsiaalset informatsiooni teise poole kirjaliku nõusolekuta
kolmandatele isikutele, välja arvatud Järelmaksulepinguga või õigusaktidega ettenähtud juhud.
12.3. Krediidiandja töötleb Krediidisaaja isikuandmeid „Placet Group OÜ Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes“ sätestatud
tingimustel ja korra alusel.
12.4.Müüja töötleb Krediidisaaja isikuandmeid Poolte poolt kokkulepitult Placet Group OÜ isikuandmete juhistes sätestatud
tingimustel ja korra alusel.
13. LÕPPSÄTTED
13.1. Kõik lepingupoolte vahelised Järelmaksulepinguga seotud teated edastatakse eesti keeles Järelmaksu taotluses märgitud
postiaadressil, e-posti aadressil või muudel aadressidel, mille Krediidisaaja on kirjalikult krediidiandjale teatavaks teinud.
13.2. Teade loetakse kätte antuks: teate kätteandmisel allkirja vastu, teate saatmisel lihtkirjaga, kui teate postitamisest on möödunud
5 kalendripäeva või teate saatmisel e-postiga, kui teate saatmisest on möödunud 1 kalendripäev.

Ava järelmaksukalkulaator ➔ 

none
none
none
|!|CN#=>http://www.estnext.com/china|!|ES#=>http://www.estnext.com/spain|!|PT#=>http://www.estnext.com/portugal|!|FR#=>http://www.estnext.com/france|!|IT#=>http://www.estnext.com/italy
none
none
lacama-ee.myshopify.com